اهداف آزاد تی وی

تاریخ آوریل 2012

مدیریت ، دست اندرکاران و حامیان تلویزیون آزاد بر این باورند که آزادی بدون قید و شرط بیان شرط مسلم و خدشه ناپذیر ساختن جامعه انسانگراست.

بدون آزادی بیان ، باورهای کهنه ، ارتجاعی و ضد انسانی، اسطوره ها و تابوهائی خواهند بود که حامیان نظم کهن همواره استفاده کرده اند تا بربریت، استثمار و استحمار انسانها را توجیه کنند.

آزادی بیان ابزار سنجش سره از ناسره را فراهم می آورد و بهترین افکار در رقابت سالم و انسانی جلوی جامعه قرار می گیرند.

آزادی بیان،  حق انتخاب به  جامعه می دهد . جامعه با در دست داشتن بهترین راه حلها و مشارکتش در بحثها بتدریج به قدرت کنترل خودش بر سرنوشتش خواهد رسید که هدف تمامی فعالیتهای انسانی باید باشد.

گردانندگان و حامیان تلویزیون آزاد از سازماندهی مناظره اجتماعی فرهنگی و سیاسی می خواهند ابزاری بسازند تا صاحبان برنامه های مختلف سیاسی و فرهنگی در مقابل هم قرار گیرند و همدیگر را چالش کنند تا نقاط ضعف و فدرت افکارشان و طرح هایشان بهتر و سریعتر روشن گردد.

گردانندگان و حامیان تلویزیون آزاد از همه فعالین سیاسی و فرهنگی، چه فعالین متحزب و چه منفردین می خواهد که در امر خطیر روشن سازی افکار اجتماعی به ما بپیوندند و با همکاری با ما در ساختن جامعه مدرن و آگاه ، ما را یاری دهند.

مدیریت ، گردانندگان و حامیان  تلویزیون آزاد، لزوما دارای یک اعتقاد سیاسی یا فرهنگی واحد نیستند اما خود را محق می دانند در هر حزب و سازمان سیاسی عضو باشند. این امر شخصی و حق انتخاب همه انسانهاست اما سیاست عمومی این تلویزیون ، سیاستی فراحزبی و فراسازمانی است. ما هدفمان ارائه تمامی نظزیات سیاسی و فرهنگی است و ایجاد فضای آزاد و انسانی که این نظزیات در معرض جامعه قرار داده شوند و به چالش کشیده شوند.

حامیان، گردانندگان و مدیریت تلویزیون آزاد بر این باورند که با ایجاد فضای مناظزه انسانی کمک بزرگی خواهند بود به روند تعمیق و گسترش فرهنگ و سیاست مدرن و انسانی. ما دست همه عاشقان راه آزادی و انسانیت را در این راه صمیمانه می فشاریم.

شماره تماس با تلویزیون آزاد ۳۴۴۳-۲۴۱-۲۰۲