در اين نشست مجازي آقايان روزبه اسماعيلي و سعيد صالح نيا از فعالين کمونيست کارگري و دکتر آرام حصامي استاد دانشگاه در مريلند و يکي از اعضاي انجمن پادشاهي با نام مستعار به بررسي موانع آزادي بيان پرداختند.