جمشید دانایی فر و استیصال جمهوری اسلامی در تعیین سرنوشت وی