فضائل عزیزان روز یکشنبه‌ بیست و چهار خرداد با حضور در تلویزیون آزاد آغاز به کار تلویزیون را اعلام کرد و گفت که کسری بودجه تلویزیون با کمک بینندگان تامین گشته و تلویزیون تا یک سال آینده مشکل مالی‌ نخواهد داشت. وی حجم کمک های ارسالی را شگفت انگیز توصیف کرد. وی در این برنامه ضمن اشاره به حملات سایت های اطلاعاتی و حکومتی جمهوری اسلامی به تلویزیون آزاد دادن تریبونب سازمان های مبارز بلوچ را یکی‌ از افتخارات آن اعلام کرد و افزود که مردم بلوچ یکی‌ مظلومترین شهروندان ایرانی هستند که هر روزه توسط نیرو های نظامی و سپاهی در ایران به بهانه های واهی کشته میشوند بدون آنکه مظلومیتشان در رسانه ها انعکاسی داشته باشد. فضائل عزیزان با اشاره به سگ کشی در برخی‌ نقاط ایران و اعتراض بسیاری از ایرانیان بدان گفت که چگونه است برای کشته شدن و یا زخمی شدن یک سگ دها و صد ها شخصیت و به اصطلاح روشنفکر اعتراض میکنند ولی‌ برای کشته شدن روزانه دهها شهروند بلوچ کسی‌ اعتراضی نمیکند.

وی همچنین در بخشی دیگر از گفتار خود ضمن اشاره به شارلاتان بازی های سلطنت طلبها و استفاده ابزاری از پرچم شیر و خورشید نشان گفت که “هیچ چیز مقدس نیست و نباید در مورد پرچم تعصب داشت. وی با اشاره به صحبت اخیر شهرام همایون وی را شارلاتانی توصیف کرد که حتی خود اطرافیان رضا پهلوی نیز به این امر در تلویزیون مورد تایید ایشان(افق) اذعان میکنند