در اين برنامه سه تن از شرکت کنندگان کنفرانس واشينگتن آقايان آرمان چار روستائي و آرش مهدوي و محمود مراد خاني
به بررسي نشست دو روزه کنفرانس واشينگتن پرداختند