سخنگوی جیش‌ العدل در مورد ۲۶ عملیات در طول یک سال توضیح میدهد