روز چهارشنبه چهارم اذز ماه ۱۳۹۴ عرفان شهنوازی؛ سخنگوی سازمان جیش العدل با حضور در تلویزیون ازاد به تشریح چگونگی عملیات های اخیر جیش العدل علیه نیرو های نظامی ایران پرداخت. وی همچنین اعلام کرد که سازمان هیچ صفحه ای در فیسبوک نداشته و همه صفحه هایی که به نام جیش العل در فیسبوک وجود دارد جعلی بوده و توسط نیرو های اطلاعاتی ایران اداره میشوند. سخنگوی جیش العدل در انتها از مردم خواست تا برای مبارزه با جمهوری اسلامی به جیش العدل بپیوندند.گفتگو با (عرفان شهنوازی) سخنگوی جیش العدل در مورد عملیات های اخیر سازمان

گفتگو با (عرفان شهنوازی) سخنگوی جیش العدل در مورد عملیات های اخیر سازمان

روز چهارشنبه چهارم اذز ماه ۱۳۹۴ عرفان شهنوازی؛ سخنگوی سازمان جیش العدل با حضور در تلویزیون ازاد به تشریح چگونگی عملیات های اخیر جیش العدل علیه نیرو های نظامی ایران پرداخت. وی همچنین اعلام کرد که سازمان هیچ صفحه ای در فیسبوک نداشته و همه صفحه هایی که به نام جیش العل در فیسبوک وجود دارد جعلی بوده و توسط نیرو های اطلاعاتی ایران اداره میشوند. سخنگوی جیش العدل در انتها از مردم خواست تا برای مبارزه با جمهوری اسلامی به جیش العدل بپیوندند.