در اين کنفرانس ويدئويي آقايان : سعيد صالحي نيا و سيامک ستوده و جمشيد شارمهد ديدگاههاي خود را در مورد اصل آزادي بيان و موانع گسترش آن در جامعه بيان کردن.