محمد سعید ترکمان زهی، سخنگوی سازمان جیش‌ العدل با حضور در تلویزیون آزاد در مورد نحوه ترور شدن عبد الرئوف ریگی و همچنین اتهاماتی که متوجه جیش‌ العدل شده پاسخ گفت. وی همچنان از پاسخ صریح در مورد سرنوشت جمشید دانائی فر خودداری کرد.