چگونگی‌ اخراج شدن قاضی امریکایی از زبان فضائل عزیزان