در اين برنامه تلويزيوني که از “آزاد تي وي” پخش شد آقايان سعيد صالحي نيا از حزب کمونيست کارگري و امير حسين موحدي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و حسن اجلالي مدافع حاکميت جمهوري اسلامي به بررسي فتواي آيت الله صافي گلپايگاني و مکارم شيرازي مبني بر قتل شاهين نجفي پرداختند که در اواسط برنامه امير حسين موحدي در اعتراض به حضور حسن اجلالي مدافع حاکميت جمهوري اسلامي ،جلسه را ترک کردند