نشست ويدئوئي جداگانه نيز برخي از فعالان سياسي نيز نسبت به اساس کنفرانس و اظهاراتي که در آن شده بود،انتقاداتي داشتند که در ذيل ميتوانيد مشاهده کنيد.