نحوه کشته شدن سه‌ مامور ناجا در گفتگو با سخنگوی جیش‌ العدل