گفتار هفتگي فضائل عزيزان(دوشنبه، 7 فروردین ماه 1391 برابر با 2012-03-26)