دست کم گرفتن شعور مردم توسط علی‌ خامنه ای و برخی‌ از اپوزیسیون نماها