گفتار هفتگي فضائل عزيزان (سه شنبه 29 فروردین 1391 برابر با 17 آوریل 2012 )