در اين کنفرانس ويدوئي آقايان محسن ابراهيمي(رهبريت حزب کمونيست کارگري)و شريف بهروز نماينده حزب دمکرات کردستان در واشينگتن و آوات عليار فعال مستقل کرد و عبدالستار دوشوکي فعال سياسي بلوچ و خانم بهيه جيلاني از جبهه ملي،به بررسي ستمهاي مليتي و مساله فدراليسم و جدائي طلبي از زواياي مختلف پرداختند.