نام شما

    ایمیل شما

    موضوع

    متن پیام

    محمد حسین پور کیست و چه میگوید؟
    از چند وقت پیش شخصی‌ به نام محمد حسین او معروف به دکتر سایان با استفاده از ظرفیت فضای مجازی ادعا کرده است که “امام زمان” میباشد و آماده است تا جهان راز ظلم و ستم پاک و عدالت را روی زمین برقرار کند. آقای …