انجمن حمایت از حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی :بدینوسیله سال نو 1387 خورشیدی را به عموم ملت بزرگ ایران تبریک و شادباش عرض می نماید و امید دارد این سال بهیاری یزدان پاک سال آزادی و پیروزی ملت ستمدیده ایران از دست حاکماهن جور و ستم قرار گیرد.