در اين برنامه تلويزيوني نيک آهنگ کوثر معتقد است که آزادي بيان نميتواند مطلق باشد و بايد حد و حدودي داشته باشد،در مقابل مهمان ديگر سعيد صالحي نيا ميگويد که به هيچ بهانه اي نمي توان آزادي بيان را نقض کرد…