در برنامه هفتگی فضائل عزیزان که از آزاد تی‌وی پخش شد موارد زیر بررسی شد:

۱:وضعیت اپوزیسیون به‌ لحاظ آزادی بیان

۲: تبعات و چگونگی‌ منتشر شدن فایل خصوصی مهدی هاشمی و نیک‌ آهنگ کوثر

۳:وضعیت پناهندگان در ترکیه و راه اندازی سایت مخصوص پناهندگان

و برخی‌ موارد دیگر