بدینوسیله به اطلاع خوانندگان پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر می‌رساند که به دنبال احساس نیاز به ارتباط  با مخاطبان انگلیسی‌ زبان، و همچنین تاثیر گذاری بیشتر در افکار عمومی‌ سیاستمدران و روشنفکران امریکأیی تصمیم گرفتیم که همزمان با انتشار اخبار به زبان فارسی، ترجمه انگلیسی‌ مطالب را نیز در کنار آن‌ منتشر کنیم.