noorizadeh

در پی‌ اعتراضات مکرر شهرام همایون مبنی بر عدم استفاده از پرچم شیر خورشید نشان در تلویزیون “ایران فردا”،علیرضا نوریزاده در فیسبوک خود ضمن تاکید بر مورد استفاده قرار گرفتن پرچم در آغاز برنامه‌های تلویزون “ایران فردا” بدون نام بردن از شهرام همایون اظهار داشت که “آنکه به این سوال میدان میدهد نیت دیگری(سهم خواهی‌) دارد.

هر چند علیرضا نوریزاده صریحا نیت طرح کنندگان سوال در مورد عدم استفاده از پرچم را عنوان نکرد ولی‌ از قرائن و شواهد امر چنین بر میاید که همایون سهم خود را با زبان بیزبانی و با بهانه قرار دادن “پرچم” از نوریزاده میطلبد.

سرانجام این سهم خواهی‌ و کشمکش بین نوریزاده و همایون به کجا خواهد کشید،موضوعی است که باید منتظر ماند و در روزهای آتی دنبال کرد.