اخیرا نامه‌ای بدون امضا در یکی‌ ازوبلاگ‌های تازه تاسیس بی‌ نام و نشان به نام زنده یاد امیر حشمت ساران منتشر شده است که جعلی بوده و فاقد سندیّت میباشد.این نامه از سوی عناصر معلوم الحال به قصد سؤ استفاده سیاسی جعل شده است . این نامه موهوم که از زبان آقای ساران گویا خطاب به آقای ماسالی و…نوشته شده است، اصالت نداشته و انجمن حمایت از حقوق دموکراتیک زندانیان سیاسی آن‌ آرا قویا تکذیب می‌کند.

انجمن حمایت از حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی ۷ فروردین ماه ۱۳۹۲