در پی‌ ترور یکی‌ از فرماندهان سپاه(مجتبی‌ احمدی)رادیو تندر از روز پنجشنبه پخش برنامه‌های عادی خود را قطع کرده و مسئولیت این ترور را پذیرفته است.