متعاقب انتشار خبر جدائی یاسمین از رضا پهلوی و عدم تکذیب خبر از سوی خانواده پهلوی سایت ویکی پدیا در بخش مربوط به زندگی‌ نامه یاسمین پهلوی با استناد به خبر منتشر شده در سایت “حقوق انسانی‌ و اولیه بشر” جدائی یاسمین از رضا پهلوی را ثبت و منتشرکرد.wiki pediaهمین خبر در پروفایل مربوط به رضا پهلوی نیز در  ویکی پدیا  درج گردیده است.