بدینوسیلە اعلام میدارم کە از این تاریخ هیچ ارتباط ارگانی و تشکیلاتی با حزب دمکرات کوردستان ایران ندارم.باور بە تلاش در جهت دستیابی بە استقلال ملتم در کوردستان تحت اشغال ایران و تشکیل دولت کوردستان را دارم.فدرالیسم و مدلهایی از این نوع برای دستیابی ملتم بە حق و حقوق ملی، جوابگو نیستند و نمیتوانند ملتم را از یوغ استعمار واستثمار رهایی بخشند.در برابر مبارزات حزب دمکرات کوردستان ایران و شهیدان قاضی، قاسملو و شرفکندی سر تعظیم و احترام فرود می آورم و تا اخرین قطرە خون بە راه و مکتب و آرمانشان وفادار خواهم ماند.

بعد از آنکە افکار و باورم را در خصوص استقلال کوردستان روژهلات اعلام کردم، برخی از احزاب پان ایرانیسم و تمامیت خواه ایرانی و عدەای از احزاب فدرالیست طلب، فشارها را بر حزب دمکرات کوردستان ایران افزایش دادەاند کە چگونە است جمال پورکریم بعنوان عضو حزب دمکرات چنین نقطە نظرات و افکاری دارد؟ اینجانب نیز برای آنکە سد راهی در برابر سیاستهای حزب دمکرات کوردستان ایران نباشم، استعفای خود را از عضویت در حزب دمکرات کوردستان ایران اعلام میدارم و بعنوان یک فرد مستقل و باورمند بە استقلال کوردستان،بە تلاشهایم در این راه ادامە خواهم داد.

جمال پورکریم

فرانسە / ٣٠ دسامبر ٢٠١٨ میلادی برابر با ٩ بەفرانبار ٢٧٠١٨ کوردی و٩ دیماه ١٣٩٧ خورشیدی