در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم سیاسی(جمشید شارمهد)، یکی‌ از حضار حاضر در جلسه دادگاه انقلاب اسلامی در اثنای رسیدگی، از جای خود برخاست و تلاش کرد که متهم را در مقابل چشمان قاضی و دوربین‌های تلویزیون مورد ضرب و شتم قرار دهد که ظاهرا آنگونه که از تصاویر منتشر شده خبرگزاری فارس بر میاید با دخالت برخی‌ افراد حاضر در دادگاه فرد مهاجم نتوانسته است به متهم آسیب جسمی‌ وارد سازد. قاضی سلواتی، رییس دادگاه و نماینده دادستین و سایر نیرو‌های امنیتی  که نیز شاهد چنین تهاجمی به جمشید شارمهد بودند هیچ اقدامی در دستگیری یا خارج کردن فرد مهاجم از دادگاه به عمل نیاوردند و خبرگزاری فارس نیز صرفا عکسی‌ از حمله مهاجم منتشر و توضیحی در مورد سرانجام فرد مزبور و عکس العمل دادگاه ارایه نکرده است، گو اینکه از دیدگاه خبرگزاری فارس، نفس عمل ضرب و شتم متهم سیاسی به مراتب مهمتر از برخورد با مهاجم و شخص هتاک تلقی‌ شده است که چنین عکسی‌ بدون هیچ توضیح اضافی روی خروجی خبرگزاری قرار داده است.

 

جمشید شارمهد حدود دو سال پیش از یکی‌ از کشورهای عربی‌ توسط نیروی‌های وزارت اطلاعات ربوده شد و از آن تاریخ به بعد در شرایطی نامعلوم، و در مکانی نامعلوم بدون حق دسترسی به وکیل انتخابی نگهداری میشود و بنا برخی‌ گزارش‌ها تحت شکنجه و بازجویی مستمر قرار دارد. این واقعیت که، افرادی حتی در دادگاه آشکارا و بی‌ محابا در مقابل قاضی و دادستان و دوربین‌های حکومتی به یک متهم سیاسی حمله فزیکی میکنند نشان میدهد که آنها به خوبی‌ میدنند که دارای یک مصونیت امنیتی و قضایی‌ هستند. اکنون سوالی که در افکار عمومی‌ مطرح میشود اینست: آنها که آشکارا در دادگاه و جولی همگان چنین گستاخانه تلاش میکنند یک متهم سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار بدهند، در خفا و در پشت میله‌های زندان چه‌ها که نمیکنند!